Pakalpojumi

TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA

 • Virszemes situācijas uzmērīšana un apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana
 • Izpildshēmu izgatavošana

Topogrāfijas plāns ir pamats projektēšanas darbu uzsākšanai.

KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA

 • Zemes robežu uzmērīšana –nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā
 • Zemes gabalu robežu ierādīšana dabā
 • Zemes īpašuma robežu plāna izgatavošana
 • Zemes robežu plānu aktualizācija:
  • Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu robežu attēlošana
  • Ekspluatācijā nodoto būvju uzmērīšana un attēlošana
  • Zemes lietošanas veidu precizēšana

ĢEODĒZISKIE DARBI

 • Inženierģeodēziskie darbi
 • Ēku būvasu nospraušana celtniecības vajadzībām
 • Uzcelto ēku izvietojuma un izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumi

ZEMES IERĪCĪBA

 • Zemes ierīcības projektu izstrādāšana
 • Robežu noteikšanas projektu izstrādāšana
 • Zemes gabalu robežu regulēšana
 • Zemes gabala sadales skices izgatavošana

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU FORMĒŠANA

 • nekustamo īpašumu dokumentu noformēšana zemesgrāmatai
 • konsultācijas fiziskām un juridiskām personām īpašuma tiesību noformēšanā